Visit Other Websites :

جشنواره هایپراستار >> ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

فروشگاه ها:
ارم، صبا، اصفهان، شیراز

 

جوایز:
۲۰۰ ربع سکه

 

شرایط و مقررات شرکت در قرعه کشی:
براساس میزان خرید از محصولات اکتیو قرعه کشی به شما تعلق خواهد گرفت. برای شرکت در قرعه کشی با مراجعه به محل کانترهای اکتیو و ارائه فاکتور خرید به نماینده جشنواره پس از تایید فاکتور به تناسب خرید (مطابق با جدول ذیل) کارت قرعه کشی به شما اعطاء می گردد. جهت شرکت در قرعه کشی شماره مندرج بر روی کارت را به شماره ۲۰۰۰۷۵۲۵ پیامک نمایید. ((محدودیتی برای شرکت مکرر توسط یک فرد خاص در قرعه کشی وجود ندارد)) مصرف کنندگان محترم می توانند با خرید بیشتر از شانس بیشتر جهت برنده شدن جوایز برخوردار باشند. در حفظ و نگهداری کارت قرعه کشی به همراه فاکتور خرید مهر شده تا روز قرعه کشی دقت نمایید. چنانچه فرد برنده قادر به ارائه فاکتور خرید خود به همراه شماره کارت صحیح نباشد کارت برنده از درجه اعتبار ساقط می گردد. پرسنل زیر مجموعه برند اکتیو واجد شرایط در قرعه کشی نمی باشند. جایزه به برنده با ارائه مدرک شناسایی معتبر تحویل داده خواهد شد و در صورت نیاز انتقال به غیر، می بایست بصورت کتبی انصراف خود و انتقال به غیر را اعلام نماید. هزینه های جانبی در زمان تحویل جوایز بعهده شخص برنده است. شرکت در قرعه کشی به منزله آگاهی و قبول تمامی شرایط مذکور در مقررات شرکت در قرعه کشی است.


*به ازای خرید هر ۲۰/۰۰۰ تومان از انواع محصولات جشنواره : ۱ کارت قرعه کشی
* به ازای خرید هر ۳۰/۰۰۰ تومان از انواع محصولات جشنواره : ۲ کارت قرعه کشی
* به ازای خرید هر ۴۰/۰۰۰ تومان از انواع محصولات جشنواره : ۳ کارت قرعه کشی
* به ازای خرید هر ۵۰/۰۰۰ تومان از انواع محصولات جشنواره : ۴ کارت قرعه کشی

 

تاریخ جشنواره:
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ الی ۱۳۹۵/۱۲/۱۳

 

تاریخ قرعه کشی:
۱۳۹۵/۱۲/۱۴

 

اسامی برندگان:

 

ردیف نام جایزه موبایل کد کارت قرعه کشی
۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۹۳۰۲ ۲۲۲۹۵۷۸۲
۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۷۹۹ ۲۲۲۲۱۶۴۹
۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۵۰۴ ۲۲۲۵۸۶۵۹
۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۱۶۰۶ ۲۲۲۷۰۰۰۶
۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۳۲۰ ۲۲۲۶۷۳۸۸
۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۳***۱۶۳۵ ۲۲۲۷۴۶۳۹
۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۷۳۳ ۲۲۲۴۹۷۰۷
۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۰۶۷۸ ۲۲۲۰۹۱۲۲
۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۷***۶۱۱۰ ۲۲۲۴۵۰۳۹
۱۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۵۱۰ ۲۲۲۳۸۵۹۰
۱۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۰۵۸۷ ۲۲۲۵۲۲۳۹
۱۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۶۸۷ ۲۲۲۶۵۳۵۴
۱۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۹***۰۴۷۳ ۲۲۲۱۹۸۷۵
۱۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۷۲۵ ۲۲۲۷۴۶۹۰
۱۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۱۴۵۹ ۲۲۲۲۲۵۷۴
۱۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۷۷۴۹ ۲۲۲۰۱۷۱۹
۱۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۶۱۰۰ ۲۲۲۸۱۸۶۰
۱۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۳***۰۷۱۲ ۲۲۲۹۵۹۵۸
۱۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۳۸۱۶ ۲۲۲۲۴۵۴۱
۲۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۶۴۷ ۲۲۲۵۰۴۱۸
۲۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۰۲۲ ۲۲۲۹۱۷۴۸
۲۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۰۹۳۶ ۲۲۲۷۸۵۷۵
۲۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۶۵۲ ۲۲۲۳۱۳۴۷
۲۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۳۴۹۹ ۲۲۲۳۴۸۰۱
۲۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۶۰۹۳ ۲۲۲۶۹۴۳۷
۲۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۵۴۶۳ ۲۲۲۶۴۱۹۱
۲۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۴۱۷۷ ۲۲۲۳۶۶۴۳
۲۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۷۰۰۶ ۲۲۲۱۷۶۱۹
۲۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۷۶۴۱ ۲۲۲۳۱۴۰۱
۳۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۵۹۳۶ ۲۲۲۲۴۲۳۱
۳۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۹۴۱ ۲۲۲۵۱۳۷۲
۳۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۰۶۸ ۲۲۲۳۲۷۷۳
۳۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۸۴۲ ۲۲۲۸۰۸۱۸
۳۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۴۹۵۰ ۲۲۲۸۲۶۴۶
۳۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۲۳۶ ۲۲۲۲۴۶۹۳
۳۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۰۷۸ ۲۲۲۸۴۴۰۸
۳۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۱۳۴ ۲۲۲۴۳۲۳۴
۳۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۶۵۳ ۲۲۲۹۲۶۰۰
۳۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۴۵۸۸ ۲۲۲۸۰۷۱۴
۴۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۰۷۲ ۲۲۲۵۸۶۹۲
۴۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۱۷۳۰ ۲۲۲۰۸۳۳۸
۴۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۱۲۸۴ ۲۲۲۸۹۰۳۱
۴۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۷۶۱۳ ۲۲۲۸۰۶۵۰
۴۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۳۳۸ ۲۲۲۹۹۱۴۲
۴۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۵۰۷ ۲۲۲۴۶۷۲۲
۴۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۸۳۱۵ ۲۲۲۳۰۸۶۳
۴۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۰۰۷۰ ۲۲۲۵۹۰۰۳
۴۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۷۸۷۲ ۲۲۲۰۱۴۶۹
۴۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۸۷۶۳ ۲۲۲۴۶۵۰۴
۵۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۷۶۷ ۲۲۲۵۰۸۴۷
۵۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۸۹۴۹ ۲۲۲۰۱۰۳۳
۵۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۶۵۳۰ ۲۲۲۵۴۱۹۷
۵۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۸۳۷ ۲۲۲۹۲۲۲۲
۵۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۵۰۶۸ ۲۲۲۸۶۵۱۰
۵۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۶۷۹ ۲۲۲۴۶۲۲۱
۵۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۵۶۴ ۲۲۲۸۵۲۷۲
۵۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۵۷۰۰ ۲۲۲۶۷۸۵۷
۵۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۳۲۰۶ ۲۲۲۱۰۶۸۱
۵۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۳۴۳ ۲۲۲۴۶۱۰۷
۶۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۷۵۳۰ ۲۲۲۷۴۱۶۴
۶۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۰۲۷۷ ۲۲۲۲۵۵۹۳
۶۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۲۲۶۸ ۲۲۲۸۴۸۲۴
۶۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۸۳۲ ۲۲۲۱۱۱۷۰
۶۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۶۲۶ ۲۲۲۵۲۵۲۸
۶۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۳۰۲۶ ۲۲۲۳۰۰۸۱
۶۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۸۵۳ ۲۲۲۸۳۶۶۴
۶۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۰۷۱۳ ۲۲۲۹۲۸۸۳
۶۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۸***۱۰۸۶ ۲۲۲۰۹۱۰۶
۶۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۶۳۲۴ ۲۲۲۰۳۲۴۳
۷۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۹۳۶۲ ۲۲۲۲۶۰۹۹
۷۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۹۹۶۲ ۲۲۲۶۸۲۷۶
۷۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۸۰۷ ۲۲۲۵۶۵۳۰
۷۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۳۹۳۴ ۲۲۲۲۸۸۰۴
۷۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۰***۳۸۷۰ ۲۲۲۲۳۵۵۱
۷۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۰۹۷۴ ۲۲۲۶۴۹۳۴
۷۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۷۱۸ ۲۲۲۸۰۰۰۶
۷۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۲۱***۳۵۵۰ ۲۲۲۱۸۳۸۰
۷۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۷۷۶ ۲۲۲۵۱۷۵۹
۷۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۳***۰۳۱۰ ۲۲۲۹۲۱۸۵
۸۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۶۹۴۷ ۲۲۲۹۶۰۱۶
۸۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۵۷۶ ۲۲۲۸۰۱۷۵
۸۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۹۵۸ ۲۲۲۳۹۹۸۵
۸۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۶۰۶۳ ۲۲۲۳۷۸۳۶
۸۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۹۵۵ ۲۲۲۹۹۰۴۲
۸۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۲۸۶۷ ۲۲۲۳۰۷۸۵
۸۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۷۳۶ ۲۲۲۹۵۲۰۳
۸۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۴۳۰ ۲۲۲۰۳۸۵۴
۸۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۸۴۵ ۲۲۲۳۲۲۶۸
۸۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۶۱۹۳ ۲۲۲۷۷۱۲۶
۹۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۴۰۸ ۲۲۲۹۹۷۸۵
۹۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۹۰۹ ۲۲۲۹۰۸۸۴
۹۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۹***۰۲۸۹ ۲۲۲۰۰۰۰۰
۹۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۱۹۶ ۲۲۲۹۸۳۳۹
۹۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۴***۰۶۶۱ ۲۲۲۶۰۲۰۱
۹۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۵۷۷ ۲۲۲۰۷۰۰۰
۹۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۶۴۳ ۲۲۲۲۱۲۶۵
۹۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۰***۰۹۱۸ ۲۲۲۹۳۶۱۶
۹۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۰۸۷ ۲۲۲۹۱۷۰۷
۹۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۴۷۸ ۲۲۲۵۰۱۷۸
۱۰۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۲۱***۳۳۴۵ ۲۲۲۷۵۶۰۷
۱۰۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۶۲۴ ۲۲۲۳۱۰۵۹
۱۰۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۷۵۲۵ ۲۲۲۵۲۱۸۶
۱۰۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۱۳۳ ۲۲۲۷۲۰۱۸
۱۰۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۸۵۹ ۲۲۲۵۶۱۹۴
۱۰۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۲۳۰ ۲۲۲۸۲۹۰۰
۱۰۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۷۶۵ ۲۲۲۶۷۱۸۴
۱۰۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۷۰۰۸ ۲۲۲۲۶۲۶۸
۱۰۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۱۴۴۵ ۲۲۲۲۷۳۰۵
۱۰۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۲۷۰۲ ۲۲۲۵۴۵۵۵
۱۱۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۸۱۵ ۲۲۲۴۱۴۵۰
۱۱۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۶۲۰ ۲۲۲۳۸۲۲۶
۱۱۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۶۲۵ ۲۲۲۹۹۹۳۲
۱۱۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۴۴۵ ۲۲۲۸۴۳۶۹
۱۱۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۱۱۶ ۲۲۲۱۱۸۲۳
۱۱۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۲۷۴ ۲۲۲۲۹۶۱۲
۱۱۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۹۰***۳۸۸۶ ۲۲۲۵۷۲۹۱
۱۱۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۶۱۶۴ ۲۲۲۴۸۳۸۹
۱۱۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۶۷۲ ۲۲۲۸۹۷۱۸
۱۱۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۹۴۳۴ ۲۲۲۷۱۴۹۴
۱۲۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۲۳۹ ۲۲۲۴۵۱۹۱
۱۲۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۰۳۴۶ ۲۲۲۵۱۹۹۰
۱۲۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۴۵۵ ۲۲۲۷۸۷۱۴
۱۲۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۰***۴۶۶۰ ۲۲۲۷۷۵۲۴
۱۲۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۹۰۰ ۲۲۲۱۰۳۵۷
۱۲۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۱۹۴ ۲۲۲۹۶۰۰۴
۱۲۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۸***۳۶۶۳ ۲۲۲۲۵۶۳۶
۱۲۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۵۱۵۸ ۲۲۲۴۱۱۴۰
۱۲۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۲۹۱۱ ۲۲۲۰۲۳۰۹
۱۲۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۳۶۰ ۲۲۲۴۲۷۲۴
۱۳۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۵۶۸۴ ۲۲۲۳۱۷۳۰
۱۳۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۲۴۹ ۲۲۲۰۳۵۵۶
۱۳۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۲۸۳۳ ۲۲۲۴۶۸۵۳
۱۳۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۹۲۶۴ ۲۲۲۹۴۸۰۹
۱۳۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۹۶۱۰ ۲۲۲۰۹۱۰۴
۱۳۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۵۶۶۸ ۲۲۲۰۶۱۱۶
۱۳۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۰۴۳ ۲۲۲۵۰۴۷۴
۱۳۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۳***۴۸۷۹ ۲۲۲۲۹۲۸۵
۱۳۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۱۵۶ ۲۲۲۵۶۵۹۵
۱۳۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۶***۱۱۴۸ ۲۲۲۰۵۹۳۱
۱۴۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۶۶۸۸ ۲۲۲۱۰۴۷۵
۱۴۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۴۱۹۱ ۲۲۲۵۱۲۰۴
۱۴۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۵۸۴ ۲۲۲۶۰۰۹۷
۱۴۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۶***۶۰۶۷ ۲۲۲۶۲۰۴۸
۱۴۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۷۱۴ ۲۲۲۱۳۹۱۷
۱۴۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۷۶۵۳ ۲۲۲۰۵۶۷۱
۱۴۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۹۲۷۳ ۲۲۲۴۱۳۸۰
۱۴۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۰۶۳۰ ۲۲۲۶۷۴۴۷
۱۴۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۷۹۰۴ ۲۲۲۲۱۰۰۸
۱۴۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۸۶۹۹ ۲۲۲۷۶۳۶۸
۱۵۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۶۹۸۵ ۲۲۲۵۵۸۸۱
۱۵۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۸۹۲ ۲۲۲۶۴۱۷۷
۱۵۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۳۹۷۷ ۲۲۲۰۴۳۶۹
۱۵۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۰۹۵ ۲۲۲۰۵۴۷۰
۱۵۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۲۹۷۵ ۲۲۲۰۹۸۳۷
۱۵۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۰۲۳۱ ۲۲۲۸۸۴۴۹
۱۵۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۶۰۹۰ ۲۲۲۳۰۱۸۹
۱۵۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۰***۹۵۳۸ ۲۲۲۴۴۹۶۲
۱۵۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۱۴۸۶ ۲۲۲۷۱۳۵۴
۱۵۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۹۶۰۱ ۲۲۲۴۷۵۵۹
۱۶۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۲۶۵۳ ۲۲۲۷۲۰۳۶
۱۶۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۰۹۳۷ ۲۲۲۸۸۵۰۴
۱۶۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۹۲۶۸ ۲۲۲۳۲۷۰۰
۱۶۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۳۶۲۷ ۲۲۲۰۵۱۵۳
۱۶۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۹۲۷۷ ۲۲۲۳۳۸۳۴
۱۶۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۹۷۱ ۲۲۲۲۷۳۵۶
۱۶۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۳۷۵۸ ۲۲۲۵۲۵۶۳
۱۶۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۴۲۹۶ ۲۲۲۵۸۱۱۱
۱۶۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۵۹۶۸ ۲۲۲۰۶۷۷۷
۱۶۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۰۹۳ ۲۲۲۸۵۵۲۷
۱۷۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۲۶۰ ۲۲۲۲۱۸۲۱
۱۷۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۹۲۵۸ ۲۲۲۷۴۱۳۲
۱۷۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۶۵۷۵ ۲۲۲۴۵۲۰۳
۱۷۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۲۶۰۱ ۲۲۲۹۶۴۸۷
۱۷۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۱۱۵۱ ۲۲۲۸۹۳۸۳
۱۷۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۵۵۸۹ ۲۲۲۶۷۹۲۹
۱۷۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۷۰۰۲ ۲۲۲۲۷۴۵۹
۱۷۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۰۷۲۳ ۲۲۲۲۶۱۱۲
۱۷۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۵۸۲۳ ۲۲۲۴۱۴۷۰
۱۷۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۹۸۰۰ ۲۲۲۸۵۰۱۲
۱۸۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۵***۴۰۴۲ ۲۲۲۷۳۵۷۹
۱۸۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۵۴۴۷ ۲۲۲۲۴۰۲۸
۱۸۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۷۹۲ ۲۲۲۲۱۹۶۴
۱۸۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۱***۳۱۰۹ ۲۲۲۳۷۴۲۴
۱۸۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۷۴۰۷ ۲۲۲۱۵۸۱۵
۱۸۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۹۰***۸۸۱۵ ۲۲۲۰۱۵۸۶
۱۸۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۵۳۱۲ ۲۲۲۴۳۳۰۳
۱۸۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۹۹۰ ۲۲۲۷۵۰۲۷
۱۸۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۰۳***۰۸۹۲ ۲۲۲۵۹۷۹۵
۱۸۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۷***۴۱۸۷ ۲۲۲۳۳۹۶۴
۱۹۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۶***۷۲۵۲ ۲۲۲۹۵۲۱۹
۱۹۱ ربع سکه بهار آزادی ۹۳۹***۱۶۷۷ ۲۲۲۹۵۷۶۶
۱۹۲ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۲۹۶۴ ۲۲۲۲۴۷۵۲
۱۹۳ ربع سکه بهار آزادی ۹۲۱***۳۱۳۷ ۲۲۲۸۴۴۸۰
۱۹۴ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۸۵۹۵ ۲۲۲۲۳۱۴۵
۱۹۵ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۱۸۹۰ ۲۲۲۳۴۲۵۵
۱۹۶ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۱۵۵۳ ۲۲۲۳۰۵۱۶
۱۹۷ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۹***۳۵۰۴ ۲۲۲۰۱۵۴۳
۱۹۸ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۳۶۶۱ ۲۲۲۳۱۷۶۱
۱۹۹ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۲***۳۱۶۴ ۲۲۲۴۰۲۴۹
۲۰۰ ربع سکه بهار آزادی ۹۱۳***۸۲۲۷ ۲۲۲۶۱۲۱۰

 

 

 

( اسامی برندگان قرعه کشی محصولات اکتیو )

 

 

 

به اشتراک بگذارید:پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

12345

x